Buzzard

Buzzard

About this tattoo

OKC ink life tour 2015 Absolute tattoo Vinita, Ok